การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2561
เพื่อปรึกษาหารือ หาแนวทางปฏิบัติงาน เกี่ยวกับภารกิจของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ???

?WE ARE FMS-LRU?

Share to ...