คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยได้จัดวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ภายใน) ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (หลังเดิม) 

Share to ...