การนำเสนอสรุปผลโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในวันที่  26  สิงหาคม 2561 ณ ห้องเรียน 19308 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ  ได้ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  นำเสนอสรุปผลการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างประเทศของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  ที่เข้าแลกเปลี่ยนความรู้ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  ดังนี้
– Yulin Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
– University Utara Malaysia (UUM) รัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
– Sentral College Penang สหพันธรัฐมาเลเซีย
– Erican college กรุงกัลลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
– Fooyin University สาธารณรัฐไต้หวัน
– Idea English Academy CEBU ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (เซบู)
– Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ทั้งนี้ เพื่อนำผลการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว มาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากลในปีต่อๆ ไป

Share to ...