การประชุมคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

การประชุมคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

<<< คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี้ >>>

Translate »