ประชุมร่วมจัดโครงการ ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสำนักงานพัฒนฝีมือแรงงานเลยประชุมร่วมกันเพื่อจัดโครงการ “ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์” วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ

<< ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

Share to ...