ประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักศึกษาคือ
1. นายภาณุพัฒน์ ราคาแพง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ
2. นายอมรเทพ วรรณะ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ
3. นางสาวพรวิมล สารพันธ์ สาขาวิาการบัญชี
4. นางสาวกิ่งกลม. ดอนบ้านเขียว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ
ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล
ในการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ณ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี้

 

Share to ...