พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ

วันนี้เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้าร่วม พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »