โครงการ Startup Entrepreneurship for Student

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมในโครงการ Startup Entrepreneurship for Student ขึ้น  ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น9 อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ  เพื่อให้ความรู้ แนวคิดในการต่อยอดธุรกิจของนักศึกษา เพื่อใช้ในการแข่งขันการสร้างผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการต่อไป

Translate »