การประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ “การประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 :
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจทางการเกษตร”
(Next Generations of Entrepreneurs and Innovative Development for Agricultural Business)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อผลิตภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์ควบคุมการเพาะเห็ดอัจฉริยะ ชื่อทีม SPEED WELL
ได้รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อม เงิน 1,000 บาท
รายชื่อสมาชิก
1. นางสาวกนกวรรณ สมพาร สาขาการจัดการ
2. นางสาวชุติมา ศรีเมือง สาขา การจัดการ
3. นางสาวประภาศิริ สุขเสริม สาขา การจัดการ
4. นางสาวธัญญลักษณ์ ชูพิพัฒน์ สาขา การบัญชี
5. นายธนารักษ์ แก้วไชยสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. นายอัศฎาวุฒิ ขวัญขจรสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาส่งผลงาน
1. อาจารย์เยาว์ธิดา รัตนพลแสน
2. อาจารย์เมทยา อิ่มเอิบ

Share to ...