โครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ

โครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ อาคารุ 19 ห้อง 19316 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...