วิพากษ์ (ภายใน) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม

วิพากษ์ (ภายใน) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...