การประชุมคณะกรรมการวิชาการ

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »