ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง19401 – 19402 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...