การวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน)สาขาวิชาการจัดการ

การวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ 80 พรรษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »