ข้อมูลช่องทางการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข้อมูลช่องทางการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อผู้สอน รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมู่เรียน ช่องทาง รหัสเข้า
อาจารย์ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธ์ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3511101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) LM01 1. Google Meet

2. classroom

https://meet.google.com
/lookup/evkh6cgxtn
รหัสเข้าชั้นเรียน: rkbhe7e
3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) LN04 1. Google Meet

2. classroom

https://meet.google.com
/lookup/c7ejax6uhq
รหัสเข้าชั้นเรียน:peymy4r
 3512202 การออกแบบกราฟิกเพื่องานธุรกิจ  3(2-2-5)  LF01 1. Google Meet

2. classroom

https://meet.google.com
/lookup/ag6gxlcsq6
รหัสเข้าชั้นเรียน: dwveps3
อาจารย์ไหมคำ ตันติปทุม  3512301           โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)

 

LN01  1. Google Meet

2. classroom

 

https://meet.google.com
/lookup/hfp2ute556
รหัสเข้าชั้นเรียน : m3fllef
3513303 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) LN01  1. Google Meet

2. classroom

 

 

https://meet.google.com
/lookup/hrjianjhfc
รหัสเข้าชั้นเรียน : aa5hj4m
3523401 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) LN01  1. Google Meet

2. classroom

https://meet.google.com
/lookup/g6nc4demrv
รหัสเข้าชั้นเรียน :  ehhm7jo
ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ 3512302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ 3(2-2-5) LN01  1. Google Meet

2. classroom

https://meet.google.com
/lookup/df7okjrb4g
รหัสเข้าชั้นเรียน : hnwivgw
3521401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) LN01  1. Google Meet

2. classroom

https://meet.google.com
/lookup/fjucsa44ln
รหัสเข้าชั้นเรียน :  zlsqsq3
3513301 วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) LN01  1. Google Meet

2. classroom

https://meet.google.com
/lookup/fvym5eg6av
รหัสเข้าชั้นเรียน :  gmkhppg
อาจารย์ปฐมาวดี

คำทอง

3512204 วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) LF01 Google Meet meet.google.com
/ysc-gtkz-sfc
3512203 วิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5) LN01 Google Meet meet.google.com
/fyw-perb-mgw
3523401 วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) LN03 Google Meet meet.google.com
/ugh-kmqv-snb
3521401 วิชาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) LN02 Google Meet meet.google.com
/yoy-hsjv-sjo
อาจารย์วรกร พิมพาคุณ 3511301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

3(2-2-5) LN01 Google Classroom ump477b
3513401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 

3(2-2-5) LM01 Google Classroom atbml4w
3512303 การสร้างแอนิเมชันเพื่องานธุรกิจ

 

3(2-2-5) LF01 Google Classroom jt37g6v
3523401 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

 

3(2-2-5) LN02 Google Classroom dhtoali
3523401 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) KN01 Google Classroom gmzkzrg
อาจารย์ชวลิต ยศสุนทร 3504803-58 สหกิจศึกษา 6(0-450-0) LB01     บ.6008 1. classroom

2. Google Meet

 

 

Class code:   xptizm6

Meet link: https://meet.google.com
/lookup/g3swjkfgca

 

3511201-63 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) LN01    บ.6308T 1. classroom

2. Google Meet

Class code: pwkn6xm

Meet link: https://meet.google.com
/lookup/clbycxvwws

 

3512205-63 การตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) LF01 1. classroom

2. Google Meet

Class code: jsmqyny

Meet link: https://meet.google.com
/lookup/e46hjcukd3

 

3513201-58 ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5) LN01    บ.6209T 1. Classroom

2. Google Meet

Class code: rcujbfn

Meet link: https://meet.google.com
/lookup/bzbf7dvzog

3514801-58 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5(0-450-0) LN01    บ.6008 1. classroom

2. Google Meet

Class code: 3fdtdc5

Meet link: https://meet.google.com
/lookup/eqagez6qms