โครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ (มหาวิทยาลัยประชาชน) ผลิตภัณฑ์การทำสบู่สมุนไพรเพื่อการค้า

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ (มหาวิทยาลัยประชาชน) ผลิตภัณฑ์การทำสบู่สมุนไพรเพื่อการค้า ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก อาคารวิชญาการ (ชั้น5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เพื่อให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์การทำสบู่สมุนไพรเพื่อการค้า