การวิพากษ์ (ภายนอก) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การวิพากษ์ (ภายนอก) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติกรสหวิทยการ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม

Share to ...