โครงการสัมมนาก้าวสู่วิชาชีพบัญชี หัวข้อ “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการยื่น E – Payment”

โครงการสัมมนาก้าวสู่วิชาชีพบัญชี
หัวข้อ “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการยื่น E – Payment”
วันเสาร์ ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗,๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น ๒ อาคาร ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

Share to ...