การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

โครงการ การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2564 (หลักสูตรปรับปรุง)
วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...