อบรมเชิปฏิบัติการกระบวนการจัดทำบัญชี

โครงการ อบรมเชิปฏิบัติการกระบวนการจัดทำบัญชี
วันที่ 22 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »