อบรมเชิปฏิบัติการกระบวนการจัดทำบัญชีวันที่2

โครงการ อบรมเชิปฏิบัติการกระบวนการจัดทำบัญชี
วันที่ 23 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...