โครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ (มหาวิทยาลัยประชาชน) การสานตะกร้าพลาสติก

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ (มหาวิทยาลัยประชาชน) การสานตะกร้าพลาสติก  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก อาคารวิชญาการ (ชั้น5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เพื่อให้ความรู้ในการทำสานตะกร้าพลาสติก และเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ