นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุกิจดิจิทัล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุกิจดิจิทัล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการประกวดผลงานวิจัยสู่การเป็นนวัตวณิชย์
โดยส่งผลงาน “แอปพลิเคชัน AR ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ”
ประกอบด้วย
นายนครินทร์ โสมายัง
นายมาฆะวัน สุวรรณพันธ์
นายรัฐกรณ์ ดอกชา
นายกฤษฎา ศรศิริ

Share to ...