โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโคงการการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษาภาคพิเศษ
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม