สรุปผลการประกวดแนวคิด “น้องคิด น้องขาย สร้างธุรกิจใหม่ให้ตนเอง”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการได้สรุปผลการประกวดแนวคิด
“น้องคิด น้องขาย สร้างธุรกิจใหม่ให้ตนเอง”
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาคาร 19 ห้องประชุมสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม