การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

ดูกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »