นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล เข้ารับมอบเกียรติบัตรการประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ “ทำดี..ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓

นางสาวกฤตพร หล้าฤทธิ์ และ นายพีระวิชญ์ เดตะอุด นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร การประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
หัวข้อ “ทำดี..ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมที่ดีที่เป็นต้นแบบในสังคม

 

Translate »