สาขาภาษาอังกฤษและสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ต้อนรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆในโรงแรม ตลอดจนสามารถมองเห็นภาพรวมในการจัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน และแผนกอาหารและเครื่องดื่มเป็นต้น

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...