มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ได้มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
ให้กับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3
ในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
มาตรฐานอาชีพปี พ.ศ. 2557

Translate »