มอบเกียรติบัตร หลักสูตร กฎหมายภาษีอากรเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติการ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบเกียรติบัตรจาก สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย (TAX AUDITOR) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ตามโครงการ TAX JUNIOR รุ่นที่ 32 เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2563 หลักสูตร “กฎหมายภาษีอากรเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติการ”

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...