การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชีได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติกรสหวิทยการการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...