การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2563
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม

Share to ...