การประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ  ได้ตอนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาการ

จัดการ  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการต่อไป

Share to ...