สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม
สำหรับต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยการควบคุมของอาจารย์รภัสสา ชาติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม