การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการทำงานจริง ด้านการค้าชายแดนและการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดโครงการ การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการทำงานจริง
ด้านการค้าชายแดนและการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่14 – 15 พ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »