สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่มต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานกิจการนักศึกษา
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยการควบคุมของอาจารย์รภัสสา ชาติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...