คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยราชกัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการเรียรู้ภาคปฏิบัติสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ต้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม