การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 16 ธันวาคม 2563
ณ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »