ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โกกะนุช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Translate »