คณะวิทยาการจัดการมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี กายใหญ่ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
และคณะผู้บริหารมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564
แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564

Translate »