การประชุมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การประชุมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Translate »