การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...