ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนาข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ
๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T
วันที่ 22 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9 คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม