โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ ศูนย์เลย

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ ศูนย์เลย

วันที่ 1 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร19 คณะวิทยาการจัดการ

Translate »