พิธีมอบรางวัลโครงการ “LRU Stock Challenge” มือใหม่หัดเล่นหุ้น

สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ “LRU Stock Challenge” มือใหม่หัดเล่นหุ้น
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 9
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย