การสังเคราะห์ข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) :

การสังเคราะห์ข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) :
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม