โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัล

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัล ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Share to ...