การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา

การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
และ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม