การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564)

คณวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564)
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม