การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษาแบบ สหกิจศึกษาและฯ

โครงการ “การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษาแบบ
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รุ่นที่ 1
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษาและพัฒนาหลักสูตรด้วยการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education CWIE)
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

Share to ...